Yhdistyksen säännöt

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pro Western Riding ry ja sen kotipaikka on Mäntsälä.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on:

 • edistää ja kehittää lännenratsastusta

 • kohottaa jäsentensä ratsastustaitoa ja hevosen käsittelytaitoja,

 • lisätä lännenratsastuksen tietoutta ja taitoutta ja

 • laajentaa lännenratsastuksen harrastajien piiriä.

Ensisijaisen tarkoituksensa ohella yhdistys voi toissijaisesti, tarpeen ja yhdistyksen voimavarojen mukaan edistää ja kehittää myös muita ratsastuksen lajeja. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää valmennuksia, koulutuksia, keskustelu- ja koulutus/opetustilaisuuksia, yhteisiä ratsastushetkiä, retkiä, näytöksiä sekä eri tasoisia kilpailuja,

 • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa

 • tekee yhteistyötä muiden seurojen ja järjestöjen kanssa

 • tekee aloitteita ja esityksiä. Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,

 • hallita ja/tai omistaa toiminnassaan tarvittavaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä

 • järjestää myyjäisiä, rahankeräyksiä ja arpajaisia asianomaisen luvan saatuaan.

 

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Varsinaisten jäsenten lisäksi yhdistyksellä voi olla kannatusjäseninä luonnollisia henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroamisesta huolimatta jäsen maksaa eroamisvuoden jäsenmaksun eikä sitä palauteta. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erottaminen tulee voimaan heti, kun tieto siitä on todisteellisesti toimitettu erotetulle. Erotetulla ei ole oikeutta saada takaisin maksamaansa jäsenmaksua.

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Syyskokous päättää myös kannatusjäseniltä perittävästä kannatusjäsenmaksusta.

 

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-5 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kokouksia voidaan pitää myös sähköisesti, mikäli kaikki hallituksen jäsenet siihen suostuvat. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja muu hallituksen määräämä henkilö yksinään.

 

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

 

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta toimittamalla kutsu yhdistyksen www-sivuille ja niiden jäsenten sähköpostiosoitteeseen, jotka ovat toimittaneet sen yhdistykselle.

 

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus

 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus

 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun sekä kannatusjäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

 7. valitaan yksi tai kaksi toiminantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

 8. valitaan edustajat niihin elimiin, yhteisöihin, joihin yhdistyksellä on oikeus lähettää edustajia tai annetaan hallitukselle valtuudet valita nämä henkilöt

 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

 

13. Muut

Äänestykset ja vaalit suoritetaan avoimina, ellei joku vaadi suljettua lippuäänestystä tai vaalia. Muilta osin noudatetaan yhdistyslakia.